Lay Council Member

Recruiter
Health & Care Professions Council
Location
London
Salary
Competitive
Posted
07 Aug 2017
Expires
19 Sep 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Health and Care Professions Council - Protecting the public

The Health and Care Professions Council (HCPC) is a regulator of health and care professionals and our aim is to protect the public. To do this, we keep a register of health, psychological and social work* professionals who meet our standards for their training, professional skills, behaviour and health.

Lay Council Member

The Council is seeking to appoint one lay member. You will have experience of strategic planning and collective decision making, the ability to develop strong relationships and be able to uphold the principles of transparency and accountability in all of the HCPC's activities.

The HCPC is committed to equality of opportunity and actively guards against unfair discrimination on any grounds (including sexual orientation, religion or beliefs, race, sex, age or disability). We are a UK-wide regulator and encourage applicants from all countries of the UK.

An attendance allowance of £334 per day and incurred expenses is payable for the roles.

How to apply
For more information, and to apply, please click apply.

or contact: appointments@hcpc-uk.org - 020 7840 9171. 

The closing date for applications is 9am on Monday 18 September 2017 and interviews will be held on Tuesday 17 October and Wednesday 18 October 2017.

For more information about the work of the HCPC visit: www.hcpc-uk.org

* Social workers in England


Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal - Amddiffyn y cyhoedd

Mae'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) yn rheoleiddiwr ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol a'n nod yw amddiffyn y cyhoedd. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn cadw cofrestr o weithwyr iechyd, seicoleg a gwaith cymdeithasol* proffesiynol sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a'u hiechyd.

Aelod Lleyg o'r Cyngor

Mae'r Cyngor am benodi un aelod lleyg. Byddwch yn meddu ar brofiad o gynllunio strategol a chydbenderfynu a'r gallu i ddatblygu perthynas gref ag eraill a byddwch yn gallu cynnal egwyddorion tryloywder ac atebolrwydd yn holl weithgareddau'r HCPC.

Mae'r HCPC wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac mae'n mynd ati'n rhagweithiol i ddiogelu rhag gwahaniaethu annheg ar unrhyw sail (gan gynnwys cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gredoau, hil, rhyw, oed neu anabledd). Rydym yn rheoleiddiwr sy'n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig ac rydym yn annog ceisiadau o bob un o wledydd y DU.

Telir lwfans mynychu o £334 y dydd ac mae modd hawlio costau a ysgwyddir ar gyfer y rôl.
 

Sut i ymgeisio
Am ragor o wybodaeth, ac i ymgeisio, ewch i: www.hcpc-uk.org/aboutus/council/councilappointments

neu cysylltwch â: appointments@hcpc-uk.org - 020 7840 9171. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am ar ddydd Llun 18 Medi 2017 ac fe gynhelir cyfweliadau ar ddydd Mawrth 17 Hydref a dydd Mercher 18 Hydref 2017.

Am ragor o wybodaeth am waith yr HCPC, ewch i: www.hcpc-uk.org


* Gweithwyr Cymdeithasol yn Lloegr